Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 585 01:39:692
2 Tuần 2 600 01:24:856
3 Tuần 2 560 01:27:062
4 Tuần 3 600 01:48:434
5 Tuần 4 00:00:000
6 Tuần 4 580 01:20:322