Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 495 04:03:959
2 Tuần 1 560 02:26:177
3 Tuần 2 600 01:33:617
4 Tuần 2 40 00:00:020
5 Tuần 3 560 01:16:683
6 Tuần 3 600 01:19:116
7 Tuần 4 95 00:35:170
8 Tuần 4 430 01:04:107