Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 600 01:27:582
2 Tuần 2 575 01:29:535
3 Tuần 3 600 01:37:753
4 Tuần 4 590 01:43:051
5 Tuần 4 290 00:00:020