Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 2 550 02:10:425
2 Tuần 2 600 01:35:906
3 Tuần 3 600 01:16:857
4 Tuần 3 0 00:00:020
5 Tuần 4 10 00:05:374
6 Tuần 4 600 01:19:366