Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 600 01:59:187
2 Tuần 1 30 00:00:020
3 Tuần 3 600 01:17:631
4 Tuần 4 590 02:50:504
5 Tuần 4 560 02:27:703
6 Tuần 6 435 05:14:919