Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 600 03:40:290
2 Tuần 1 585 03:16:644
3 Tuần 2 590 02:50:796
4 Tuần 3 600 02:47:638
5 Tuần 4 490 03:09:960
6 Tuần 5 325 05:16:531
7 Tuần 6 475 04:08:712
8 Chung kết toàn quốc 95 07:54:832