Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 425 05:34:046
2 Tuần 2 570 04:34:075
3 Tuần 3 500 04:55:349
4 Tuần 4 410 06:28:213
5 Tuần 5 345 06:13:129
6 Tuần 5 340 05:51:674