Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 335 04:35:250
2 Tuần 2 470 04:28:031
3 Tuần 3 425 04:39:340
4 Tuần 4 395 04:32:849
5 Tuần 5 420 03:23:020
6 Tuần 6 445 03:39:451