Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 345 04:54:828
2 Tuần 2 440 04:39:495
3 Tuần 3 500 04:16:519
4 Tuần 4 435 04:20:701
5 Tuần 5 480 03:43:228
6 Tuần 6 515 04:18:686