Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 495 04:42:634
2 Tuần 2 495 04:34:071
3 Tuần 3 495 04:52:702
4 Tuần 4 445 04:21:721
5 Tuần 5 510 04:47:367
6 Tuần 6 415 04:38:943