Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 550 05:07:709
2 Tuần 1 540 03:52:136
3 Tuần 2 440 03:57:302
4 Tuần 2 490 04:30:016
5 Tuần 3 585 03:13:425
6 Tuần 4 590 03:25:765