Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 570 03:10:402
2 Tuần 3 595 03:21:521
3 Tuần 4 540 04:12:968
4 Tuần 4 455 04:17:905
5 Tuần 6 515 03:41:394
6 Tuần 6 50 00:00:020