Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 310 04:30:261
2 Tuần 2 480 04:57:145
3 Tuần 3 445 04:11:359
4 Tuần 4 275 06:20:628
5 Tuần 5 415 07:24:814
6 Tuần 6 300 05:45:135