Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 425 04:35:031
2 Tuần 2 505 04:15:976
3 Tuần 3 450 04:16:165
4 Tuần 4 440 04:50:586
5 Tuần 5 330 04:21:758
6 Tuần 6 470 04:04:007