Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 555 05:24:519
2 Tuần 2 480 03:53:705
3 Tuần 4 555 02:05:377
4 Tuần 4 175 01:09:613
5 Tuần 6 600 02:16:461
6 Tuần 6 205 01:28:188