Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 485 04:44:840
2 Tuần 1 525 04:43:512
3 Tuần 2 450 04:55:704
4 Tuần 4 320 05:30:226
5 Tuần 5 485 04:39:091
6 Tuần 6 535 04:32:951