Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 530 04:35:396
2 Tuần 1 500 04:42:398
3 Tuần 2 455 05:00:343
4 Tuần 4 460 05:48:729
5 Tuần 5 375 05:17:934
6 Tuần 6 545 04:11:305