Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 380 04:58:722
2 Tuần 2 555 04:11:814
3 Tuần 4 495 05:09:926
4 Tuần 5 00:00:000
5 Tuần 5 400 05:46:720
6 Tuần 6 535 05:15:339