Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 420 04:54:189
2 Tuần 1 0 00:00:020
3 Tuần 2 485 04:59:188
4 Tuần 4 525 05:17:693
5 Tuần 5 330 05:41:717
6 Tuần 6 565 04:48:438