Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 560 04:29:034
2 Tuần 2 480 04:42:543
3 Tuần 4 500 05:53:185
4 Tuần 5 325 04:58:082
5 Tuần 6 500 04:23:865