Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 0 00:00:000
2 Tuần 1 480 04:47:229
3 Tuần 2 440 05:05:889
4 Tuần 4 525 05:49:530
5 Tuần 5 465 05:41:354
6 Tuần 6 500 04:19:691