Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 570 03:44:857
2 Tuần 2 355 05:43:793
3 Tuần 4 450 06:06:295
4 Tuần 5 535 04:00:689
5 Tuần 6 510 05:37:838