Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 2 375 05:13:866
2 Tuần 2 530 04:57:032
3 Tuần 3 195 07:10:587
4 Tuần 4 535 05:32:019
5 Tuần 5 545 03:52:280
6 Tuần 6 525 05:30:294