Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 00:00:000
2 Tuần 2 220 00:50:970
3 Tuần 2 600 01:24:683
4 Tuần 3 590 01:19:566
5 Tuần 3 600 01:20:884