Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 490 04:16:089
2 Tuần 1 355 03:55:054
3 Tuần 2 430 04:03:552
4 Tuần 3 455 04:21:595
5 Tuần 4 440 04:53:311
6 Tuần 5 440 03:57:457