Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 485 03:50:685
2 Tuần 2 505 03:49:226
3 Tuần 3 525 04:06:747
4 Tuần 4 405 05:07:543
5 Tuần 5 525 04:16:665
6 Tuần 6 530 03:58:917