Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 600 01:42:382
2 Tuần 2 00:00:000
3 Tuần 2 590 02:58:292
4 Tuần 3 600 01:40:609
5 Tuần 6 585 04:00:052
6 Tuần 6 565 03:50:951