Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 590 01:35:255
2 Tuần 1 585 01:50:269
3 Tuần 2 600 01:45:046
4 Tuần 3 600 02:02:284
5 Tuần 6 585 04:35:212
6 Tuần 6 580 03:25:881