Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 600 01:47:161
2 Tuần 2 590 02:17:396
3 Tuần 2 570 02:00:292
4 Tuần 3 600 02:07:519
5 Tuần 6 545 04:09:698
6 Tuần 6 585 03:48:775