Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 600 01:50:066
2 Tuần 2 600 01:50:617
3 Tuần 3 595 01:54:071
4 Tuần 3 600 02:12:369
5 Tuần 4 595 02:30:523
6 Tuần 5 590 02:49:955
7 Tuần 5 210 01:48:139
8 Tuần 6 560 04:06:651
9 Tuần 6 595 03:11:539