Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 590 01:44:779
2 Tuần 1 590 02:20:749
3 Tuần 2 600 02:14:797
4 Tuần 3 600 02:07:777
5 Tuần 6 590 03:40:005
6 Tuần 6 585 03:43:648